web-en-newstd-61


 

เนื้อหา

กรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรสาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล

1

      ผศ.ดร.ตระกูล  ชำนาญ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เป็นกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรสาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 21 มิถุนายน 2560

234

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
103 วัดเจดีย์หลวง ถ.พระปกเกล้า ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์/โทรสาร. 0-5327-0975-6