web-en-newstd-61


 

เนื้อหา

แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบสอง)

ประกาศมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา

เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบสอง) 

 

คณะศาสนาและปรัชญา สาขาวิชาพุทธศาสตร์  ภาคปกติ (บรรพชิต)

 

คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง  ภาคปกติ (บรรพชิต)

 

 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย  ภาคปกติ (บรรพชิต)

คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ  ภาคปกติ  (บรรพชิต)

คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  ภาคปกติ (บรรพชิต)

คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง ภาคปกติ (คฤหัสถ์)

คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ภาคปกติ (คฤหัสถ์)

คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ภาคปกติ (คฤหัสถ์)

คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ   ภาคปกติ (คฤหัสถ์)

 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
103 วัดเจดีย์หลวง ถ.พระปกเกล้า ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์/โทรสาร. 0-5327-0975-6