web-en-newstd-61


 

เนื้อหา

ผังเลขที่นั่งสอบคัดเลือก (สอบข้อเขียน) นักศึกษาภาคปกติ (บรรพชิต - คฤหัสถ์)

ผังเลขที่นั่งสอบคัดเลือก (สอบข้อเขียน)  นักศึกษาภาคปกติ (บรรพชิต - คฤหัสถ์)

เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี  ประจำปีการศึกษา  2560 (รอบสอง)

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา

วันศุกร์ที่  30 มิถุนายน  2560  เวลา  09.00 -11.00 น.

 

ผังเลขที่นั่งสอบคัดเลือก

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
103 วัดเจดีย์หลวง ถ.พระปกเกล้า ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์/โทรสาร. 0-5327-0975-6