hd-w-anti-bet


 

เนื้อหา

สมัชชาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ครั้งที่ 2

IMG 1923 copy

      มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา จัดโครงการประเพณีวันสำคัญของชาติและศาสนา วันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2560 งานสมัชชาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ครั้งที่ 2 (ภูมิภาค)ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ วันพฤหัสบดี ที่ 29 มิถุนายน 2560 โดยมีพระราชวิสุทธิญาณ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน-แม่ฮ่องสอน(ธ) กล่าวเปิดงาน นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับผู้มาร่วมงาน ในงานมีการเสวนา เรื่อง “พระพุทธศาสนากับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม รับรู้ เรียนรู้ เปลี่ยนแปลง?” พระครูปลัดกวีวัฒน์ (ธีรวิทย์ ฉนฺทวิชฺโช) รองเลขาศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ดร.บรรเจอดพร สู่แสนสุข รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ นายสมฤทธิ์ ลือชัย นักวิชาการด้านพุทธศาสนา และวัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ดำเนินรายการโดย คุณประพจน์  ภู่ทอง ผู้ประกาศข่าวสถานีโทรทัศน์ NBT

IMG 1824 copyIMG 1832 copyIMG 1836 copyIMG 1843 copyIMG 1872 copyIMG 1886 copyIMG 1902 copyIMG 1932 copyIMG 1969 copy

     ภาคบ่ายมีการประชุมกลุ่มย่อย แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มสีเขียว(บ้าน) เสวนา เรื่อง “การมีส่วนร่วมในการส่งเสริมกิจการพระพุทธศาสนา” กลุ่มสีส้ม(วัด) เสวนา เรื่อง “การสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรพระพุทธศาสนา”  กลุ่มสีชมพู(โรงเรียน) เสวนา เรื่อง “มุมมองของครูสอนวิชาพุทธ?กับพระพุทธศาสนา” กลุ่มสีฟ้า(สื่อมวลชน) แบ่งเข้าร่วมเสวนาทั้ง 3 กลุ่ม และทุกกลุ่ม สรุปงานเวทีใหญ่ ของภูมิภาค

IMG 1978 copyIMG 1981 copyIMG 1999 copyIMG 2009 copy

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
103 วัดเจดีย์หลวง ถ.พระปกเกล้า ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์/โทรสาร. 0-5327-0975-6