hd-w-anti-bet


 

เนื้อหา

ผู้ผ่านการสบคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบสอง)

ประกาศมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา

เรื่อง ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบสอง) บรรพชิต

 

คณะศาสนาและปรัชญา สาขาวิชาพุทธศาสตร์  ภาคปกติ (บรรพชิต)

 

คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง  ภาคปกติ (บรรพชิต)

 

 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย  ภาคปกติ (บรรพชิต)

คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ  ภาคปกติ  (บรรพชิต)

คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  ภาคปกติ (บรรพชิต)

 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
103 วัดเจดีย์หลวง ถ.พระปกเกล้า ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์/โทรสาร. 0-5327-0975-6