hd-w-anti-bet


 

เนื้อหา

ผู้ผ่านการสบคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบสอง) คฤหัส

ประกาศมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา

เรื่อง ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบสอง) คฤหัสถ์

 

 

คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง ภาคปกติ (คฤหัสถ์)

คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ภาคปกติ (คฤหัสถ์)

คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ภาคปกติ (คฤหัสถ์)

คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ   ภาคปกติ (คฤหัสถ์)

 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
103 วัดเจดีย์หลวง ถ.พระปกเกล้า ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์/โทรสาร. 0-5327-0975-6