hd-w-anti-bet


 

เนื้อหา

ประกาศผลสอบรอบสอง

entran2-601p

ประกาศมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา

เรื่อง ประกาศผลสอบเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี  ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบสอง)

 

 

(บรรพชิต)

(คฤหัสถ์)

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
103 วัดเจดีย์หลวง ถ.พระปกเกล้า ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์/โทรสาร. 0-5327-0975-6