hd-w-anti-bet


 

เนื้อหา

พระราชทานเทียนพรรษา

IMG 2376 copy

     ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานเทียนพรรษา ถวาย ณ วัดเจดีย์หลวง วรวิหาร เมืองเชียงใหม่ โดยนายปวิณ  ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่อัญเชิญมาถวาย 

1 copy2 copy3 copy

ในการนี้ ผศ.ดร.ตระกูล ชำนาญ ผู้ช่วยอธิการบดี วิทยาเขตล้านนา นำคณาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม

4 copy5 copy

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
103 วัดเจดีย์หลวง ถ.พระปกเกล้า ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์/โทรสาร. 0-5327-0975-6