web-en-newstd-61


 

เนื้อหา

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี การปกครอง เสาร์อาทิตย์ 2560

ประกาศมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา

เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบสอง)

คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง ภาคนอกเวลาราชการ

.

 

คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
103 วัดเจดีย์หลวง ถ.พระปกเกล้า ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์/โทรสาร. 0-5327-0975-6