hd-w-anti-bet


 

เนื้อหา

ประดิษฐ์ดอกดารารัตน์พระราชทานถวายพ่อหลวง

IMG 2430

     วันจันทร์ ที่ ๑๗ กรกฏาคม ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา "น้อมใจประดิษฐ์ดอกดารารัตน์พระราชทานถวายพ่อหลวง" เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร จำนวน ๙๙๙ ดอก โดยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาร่วมประดิษฐ์โดยพร้อมเพรียงกัน

IMG 2437IMG 2446IMG 2450IMG 2460IMG 2477IMG 2482IMG 2485IMG 2488IMG 2492IMG 2495

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
103 วัดเจดีย์หลวง ถ.พระปกเกล้า ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์/โทรสาร. 0-5327-0975-6