hd-w-anti-bet


 

เนื้อหา

ระกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ ระดับปริญญาโท

ประกาศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ ระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2560

.

 

สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
103 วัดเจดีย์หลวง ถ.พระปกเกล้า ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์/โทรสาร. 0-5327-0975-6