web-en-newstd-61


 

เนื้อหา

กิจกรรมรับน้องใหม่

1 copy

     มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา จัดกิจกรรมรับน้องใหม่ เพื่อเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง ณ อาคาร MBU 4 (Cr.ภาพ:ตั้ม สุวิท เอฟซี )

2 copy3 copy4 copy5 copy6 copy

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
103 วัดเจดีย์หลวง ถ.พระปกเกล้า ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์/โทรสาร. 0-5327-0975-6