web-en-newstd-61


 

เนื้อหา

ความคิดเห็นของเจ้าพนักงานที่มีต่อการบริหารงาน ของเรือนจากลางเชียงใหม่

 

ชือเรื่อง

ผู้แต่ง/นักวิจัย

ความคิดเห็นของเจ้าพนักงานที่มีต่อการบริหารงานของเรือนจำกลางเชียงใหม่

ขวัญหทัย ศรีนาค

1.หน้าปก

ดาวโหลด
2.บทคัดย่อ ดาวโหลด
3.กิตติกรรมประกาศ ดาวโหลด 
4.สารบัญ ดาวโหลด
7.บทที่1 ดาวโหลด
8.บทที่2 ดาวโหลด
9.บทที่3 ดาวโหลด
10.บทที่4 ดาวโหลด
11.บทที่5 ดาวโหลด

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
103 วัดเจดีย์หลวง ถ.พระปกเกล้า ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์/โทรสาร. 0-5327-0975-6