hd-w-anti-bet


 

เนื้อหา

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559

1

     พระครูวุฒิธรรมาภิวัฒน์,ผศ.ดร.รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เป็นประธานพิธีเปิดงานประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารพระพุทธพจนวราภรณ์ (mbu4)

022033044567891011121314151617181920

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
103 วัดเจดีย์หลวง ถ.พระปกเกล้า ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์/โทรสาร. 0-5327-0975-6