hd-w-anti-bet


 

เนื้อหา

อดีตอธิการบดี มหามกุฏราชวิทยาลัยเยี่ยมให้กำลังใจ มมร ล้านนา

1 copy

     พระเทพปริยัติวิมล อดีตอธิการบดี มหามกุฏราชวิทยาลัย / พระราชพิศาลมุนี อดีตรองอธิการบดี วข.ล้านนา / พระมงคลธรรมวิธาน รองอธิการฝ่ายกิจการนักศึกษา เยี่ยมให้กำลังใจ บุคลากร จนท วิทยาเขตล้านนา 09-08-2560

2 copy3 copy4 copy5 copy6 copy

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
103 วัดเจดีย์หลวง ถ.พระปกเกล้า ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์/โทรสาร. 0-5327-0975-6