hd-w-anti-bet


 

เนื้อหา

ประกาศ สอบปลายภาค 1/2560 ปี 4 ศึกษาศาสตร์

ประกาศ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา

เรื่อง ประกาศสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

คณะศึกษาศาสตร์ ชั้นปีที่ 4

.

 

ประกาศสอบปลายภาค

 

 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
103 วัดเจดีย์หลวง ถ.พระปกเกล้า ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์/โทรสาร. 0-5327-0975-6