hd-w-anti-bet


 

เนื้อหา

ข่าว มมร ล้านนา ทั้งหมด

การแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพในสถาบันอุดมศึกษาปีที่ 2
> โครงการเคลื่อนธรรมคืนถิ่นโดยชมรมพุทธศาสตร์
ทำบุญอายุวัฒนมงคล 91 ปี พระราชเจติยาจารย์ (ชูเกียรติ  อภโย)
ประชุมบุคลากรประจำเดือน ธันวาคม 2559
รองอธิการบดีร่วมทำบุญงานศพคุณแม่ของคุณเอนก  ถามูล
มมร ล้านนาจัดการสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1/2559
โครงการสัมมนาทางวิชาการนักศึกษารหัส 56
> พิธีทำบุญตักบาตรและแปรอักษรถวายอาลัยครบปัญญาสมวาร
พิธีเรียกขวัญนาคและจุดเทียนถวายอาลัย
อาจารย์ มมร ล้านนานำเสนอบทความวิชาการระดับนานาชาติ ณ ประเทศอิตาลี
การอบรมสัมมนาเชิงปฎิบัติการ การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาสมองฯ
พิธีจุดเทียนถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บำเพ็ญถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ
งานบำเพ็ญกุศลศพมารดาของนางวีณา  สุริโย
พิธีเปิดการสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นตรี
> ศึกษาดูงานทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่
พิธีเจริญพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายพระพรชัยมงคล ประจำปี 2559
มอบอุปกรณ์ สิ่งของเครื่องใช้แก่นักศึกษานำไปจัดกิจกรรม
พิธีมอบใบประกาศนียบัตรธรรมศึกษา ประจำปี 2559
ประชุมบุคลากรครั้งที่ 4/2559 

พิธีไหว้ครู ประจำปี 2559
บันทึกข้อตกลง(MOU)ความร่วมมือคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาตร์ฯ

โครงการอนุรักษ์ประเพณีตานก๋วยสลาก ประจำปี 2559

โครงการศีลธรรมนำชีวิต ประจำปี 2559
>
 
โครงการอนุรักษ์และส่งเสริมการแสดงพระธรรมเทศนาแบบล้านนา

>
 
แสดงความยินดีเนื่องในวันครบรอบสถาปนา มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่

>
 
โครงการต้านภัยยาเสพติดประจำปี 2559

> โครงการอาสาพัฒนาพระนักเผยแผ่ประจำปี 2559
>
 
โครงการเสริมสร้างความรู้ทางด้านวิชาการในเรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

>
 
โครงการเทศน์มหาชาติ
>
 
โครงการรณรงค์การกำจัดขยะเพื่อลดภาวโลกร้อน

>
 
โครงการอนุรักษ์หมอเมืองล้านนา

>
 
งานศพคุณพ่อของอาจารย์ธีรศักดิ์ แสนวังทอง

>
 
โครงการอบรมสัมมนาเรื่องพิธีกรรมและการเผยแผ่

>
 
โครงการอบรมการปฏิบัติงานจราจรแก่นักศึกษาวิชาทหาร

>
 
มมร ล้านนา เป็นเจ้าภาพในงานบำเพ็ญกุศลศพ คุณพ่ออินชวน ชัยยะ

> โครงการอบรมมัคคุเทศก์ ประจำปี 2559
>
 
วางพวงหรีดงานศพ คุณพ่ออินชวน ชัยยะ

>
 
ถวายมุทิตาสักการะ พระราชวิสุทธิญาณ (ฤทธิรงค์  ญาณวโร)

>
 
โครงการค่ายพัฒนาคุณธรรมนักศึกษาใหม่ประจำปี 2559

> โครงการ "บวชป่า รักน้ำ รักษาผืนแผ่นดิน"
> โครงการสุขภาพกายสุขภาพใจผู้สูงวัย
>
 
โครงการอบรมศีลธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชน
>
 
โครงการต้านภัยยาเสพติด

> พิธีถวายมุทิตาพระมหาเถระที่ได้รับเลื่อนสมณศักดิ์
>
 
ถวายพระพรชัยมงคลและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ

>
 
บำเพ็ญกุศล พระราชเมธาจารย์(ศรีบัว ยโสธโร)
>
 
งานเทิดไท้ ๘๔ พรรษา มหาราชินี

>
 
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคเสาร์อาทิตย์ ประจำปีการศึกษา 2559

>
 
โครงการอนุรักษ์ตุงล้านนาภูมิปัญญาบรรพชน

> โครงการสืบสานภูมิปัญญา "สล่าเมือง" ล้านนา
>
 
โครงการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ประจำปี 2559
>
 
พิธีถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
> การอบรมการทำงานวิจัย R&D
> การอบรม การบริหารความเสี่ยง
> พิธีเปิดกิจกรรมรับน้องใหม่ ประจำปี 2559
พิธีถวายมหาสังฆทานแด่พระสงฆ์ 5,000 รูป
> ประเพณีถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2559
ประชุมสัมมนาพระผู้นำชุมชน(พระสังฆาธิการ) ธรรมยุต
วันบูรพาจารย์ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร
วันพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2559
พระราชบัณฑิต อธิการบดีมอบโนยบายการปฏิบัติงาน
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2559 (รอบสาม)
ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิพากษ์ SAR
บันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในวันแม่แห่งชาติ
สัมมนาเชิงปฏิบัติการการบริหารความเสี่ยง
สัมมนาประกันคุณภาพการศึกษา
สัมมนาพัฒนาการเรียนการสอนประจำปีการศึกษา 2559
ผอ.วิทยาลัยศาสตร์และคณาจารย์ออกนิเทศนักศึกษาฝึกสอน
โครงการอบรมจริยธรรมสัญจร โรงเรียนสันติสุข
ผู้ช่วยอธิการบดีเป็นประธานตรวจประกันคุณภาพการศึกษา มรภ.สวนสุนันทา
ผอ.ศูนย์บริการวิชาการร่วมพิธีไหว้ครูและมอบอุปกรณ์กีฬาแก่โรงเรียนเมตตาศึกษาฯ
ผู้ช่วยอธิการบดีประชุมรับมอบนโยบายจากอธิการบดี
> ผู้ช่วยอธิการบดีและคณาจารย์ประชุม KM
menu-iconอ.ศูนย์บริการวิชาการเป็นประธานพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
menu-iconรองอธิการบดีออกนิเทศนักศึกษาฝึกสอน
menu-iconมหกรรมถวายมหาสังฆทานแด่พระสงฆ์ไทย 5,000 รูป
menu-icon
เจริญพุทธมนต์เถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี
menu-iconอบรมสัมนาโครงการวิจัย
menu-icon
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2559
menu-iconโครงการพัฒนาถิ่นทุรกันดาร

menu-iconงานบูชาเสาหลักเมืองเชียงใหม่ อินทขีล
menu-icon
สอบคัดเลือกเข้าศึกษาปริญญาตรี รอบสอง
menu-icon
ประชุมบุคลากรประจำเดือน
menu-iconิสาขบูชา
menu-iconMBU Challenge 2559
menu-iconปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกสอน

menu-iconพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์พระพุทธพจนวราภรณ์
menu-icon
มุทิตาสักการะวันประสาทปริญญา มจร เชียงใหม่
menu-iconโครงการพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
menu-icon
พิธีฉัตรมงคล
menu-iconการอมบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาบุคลากรประจำปี 2559
menu-icon
การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนกลยุทธ์ระดับหลักสูตร
menu-iconนักศึกษา มมร ล้านนา คว้าแชมป์เปตองหญิงเดี่ยว กีฬา USTCM2016
menu-iconรดน้ำดำหัวหน่วยงานราชการและสถานศึกษา

menu-iconดน้ำดำหัวผู้บริหาร คณาจารย์อาวุโส ประจำปี 2559
menu-iconคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ประชุมแลกเปลี่ยนทางวิชาการ ณ สปป.ลาว

menu-icon
ดน้ำดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
menu-icon
รองอธิการบดี วางพวงหรีดพระเทพวิสุทธิคุณ
menu-iconถวายสักการะพระราชสิงหวรมุนี

menu-iconถวายสักการะพระครูวุฒิธรรมาภิวัฒน์,ผศ.ดร.รองอธิการบดี
menu-iconผู้ช่วยอธิการบดีร่วม
ิธีถวายเครื่องราชสักการะ
menu-icon
ิธีลงนามสัญญาก่อสร้างอาคารเรียนรวม
menu-icon
สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อปริญญาตรี
menu-iconประชุมพระสังฆาธิการระดับวัดของคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่
menu-icon
โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน
menu-iconพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา USTCM 2016

menu-iconพิธีลงนาม MOU กับโรงเรียนพระปริยัติธรรม
menu-iconานมงคลสมรส เจ้าหน้าที่ มมร ล้านนา
menu-iconผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ ออกรายการโทรทัศน์

menu-iconนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่มาเยี่ยมนักศึกษาทุน

menu-iconรองอธิการบดีนำพระนักศึกษาเดินธุดงค์

menu-iconอายุวัฒนมงคล ๘๐ ปี พระราชวินัยโสภณ
menu-iconแถลงข่าวการแข่งขันกีฬา USTCM 2016
menu-iconอบรมพัฒนาแผนยุทธศาตร์
menu-iconอาจารย์ มมร ล้านนา นำเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ

menu-iconรองอธิการบดีนำพระนักศึกษาเดินธุดงค์
menu-iconอายุวัฒนมงคล ๘๐ ปี พระราชวินัยโสภณ

menu-iconแถลงข่าวการแข่งขันกีฬา USTCM 2016
menu-iconอบรมพัฒนาแผนยุทธศาตร์
menu-iconกำหนดการเดินธุดงค์ ประจำปี 2559
menu-iconผู้ช่วยอธิการบดีเข้าร่วมปรุะชุมเตรียมกีฬา USTCM 2016
menu-iconอาจารย์ มมร ล้านนา นำเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ
menu-iconกีฬาเพื่อสุขภาพในสถาบันอุดมศึกษา
menu-iconโครงการพระสอนศีลธรรม มมร ล้านนา จัดสัมมนา MBU Challenge
menu-iconมมร ล้านนา ร่วมกิจกรรมปล่อยปลาวันมาฆบูชา
menu-iconมมร ร่วมกับหน่วยงานภายนอกจัดงานมาฆบูชา
menu-iconคุรุสภาประเมินคณะศึกษาศาสตร์ มมร ล้านนา
menu-iconสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2558
menu-iconกำหนดการงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 25 ปี มมร ล้านนา
menu-iconนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์เข้าค่ายลูกเสือ
menu-iconกำหนดการสอบบาลีสนามหลวง

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
103 วัดเจดีย์หลวง ถ.พระปกเกล้า ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์/โทรสาร. 0-5327-0975-6