web-en-std-61


 

เนื้อหา

แนะแนวการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

1 copy

     วันที่ ๗ กันยาน ๒๕๖๐ พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์,ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ล้านนา และคณาจารย์ คณะกรรมการแนะแนวการศึกษา แนะแนวการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา" อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน นักศึกษาชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ ๖ จำนวน ๒๕๒ คน มีจำนวนสถาบันการศึกษาที่ร่วมกิจกรรมแนะแนวเปิดโลกกว้างทางการศึกษาจำนวน ๑๗ สถาบัน ณ ห้องประชุมใหญ่โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา"

     ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เปิดรับสมัคร 

                -คณะศาสนาและปรัชญา (สาขาวิชาพุทธศาสตร์) 

                -คณะศึกษาศาสตร์ (สาขาวิชาการสอนภาษาไทย สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ) 
                -คณะสังคมศาสตร์ (สาขาวิชาการปกครอง) 
                -คณะมนุษยศาสตร์ (สาขาวิชาภาษาอังกฤษ)

 2 copy3 copy4 copy5 copy6 copy7 copy

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
103 วัดเจดีย์หลวง ถ.พระปกเกล้า ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์/โทรสาร. 0-5327-0975-6