hd-w-anti-bet


 

เนื้อหา

จิตอาสาจัดดอกดาวเรือง

1 copy

     นายวิชัย  ไชยสมภาร งานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาล้ัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา นำนักศึกษาจิตอาสา ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการปกครองและภาษาไทย มาขน ลำเลียง และจัดเรียงดอกดาวเรือง จำนวน 70,000 ต้น ที่มาจาก อ.กลัยานิวัฒนา มาจัดเตรียมไว้ที่ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติฯ โดยมีท่านนายอำเภอกัลยานิวัฒนา เป็นประธาน เพื่อที่จะมอบให้จังหวัดเชียงใหม่ ใช้ประดับเนื่องในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในเดือนตุลาคม ที่จะถึงนี้

2 copy3 copy04 copy4 copy5 copy6 copy7 copy8 copy9 copy10 copy

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
103 วัดเจดีย์หลวง ถ.พระปกเกล้า ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์/โทรสาร. 0-5327-0975-6