web-en-std-61


 

เนื้อหา

ส่งข้อสอบปลายภาคเรียนที่-1-ปี-60

ประกาศ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา

เรื่อง ส่งข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

 

ส่งข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
103 วัดเจดีย์หลวง ถ.พระปกเกล้า ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์/โทรสาร. 0-5327-0975-6