hd-w-anti-bet


 

เนื้อหา

มอบดอกดารารัตน์ให้กับทางจังหวัดเชียงใหม่

1

     มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา "น้อมใจประดิษฐ์ดอกดารารัตน์พระราชทานถวายพ่อหลวง" เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 จำนวน 999 ดอก โดยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาร่วมประดิษฐ์ ทั้งนี้ ได้นำไปมอบให้กับทางจังหวัดเชียงใหม่เพื่อนำแจกจ่ายให้กับพสกนิกรที่มาร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ต่อไป โดยมี นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้รับมอบ 10 ตุลาคม 2560 (ภาพ/ข่าว : วรพัทธ์ เกียรติรัมย์)

2345

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
103 วัดเจดีย์หลวง ถ.พระปกเกล้า ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์/โทรสาร. 0-5327-0975-6