web-en-std-61


 

เนื้อหา

ตรวจประเมินในระดับคณะ/วิทยาเขตล้านนา

     รูปภาพกิจกรรม ตรวจประเมินในระดับคณะ/วิทยาเขตล้านนา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ณ อาคารสมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ ห้อง ๕๐๒ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (ส่วนกลาง) ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม วันอังคารที่ ๓  สิงหาคม ๒๕๖๐

       โดยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ผ่านการประเมินด้วยคะแนน 4.23 (ภาพ/ข่าว : อุทัย ขุมเหล็ก)

132

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
103 วัดเจดีย์หลวง ถ.พระปกเกล้า ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์/โทรสาร. 0-5327-0975-6