web-en-std-61


 

เนื้อหา

วันปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๖๐

IMG 9027 copy

     นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำเจ้านายฝ่ายเหนือ กงสุลต่างประเทศ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ สถาบันการศึกษา นักเรียน นักศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดีสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๖๐ ณ ลานหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐

IMG 8958 copyIMG 9021 copyIMG 9032 copyIMG 8994 copyIMG 8959 copyIMG 8944 copy
     โอกาสนี้ ผศ.ดร.โผน นามณี อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา นำคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาเข้าร่วมพิธีดังกล่าวด้วย

IMG 9049 copyIMG 8967 copyIMG 8983 copy

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
103 วัดเจดีย์หลวง ถ.พระปกเกล้า ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์/โทรสาร. 0-5327-0975-6