web-en-newstd-61


 

เนื้อหา

พิธีปิดการฝึกภาคปกตินักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๔,๕ ประจำปี ๒๕๖๐

1 copy

     ผศ.ดร.ตระกูล ชำนาญ (ผกท.พ.)ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา นำนักศึกษาวิชาทหาร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เข้าร่วมพิธีปิดการฝึกภาคปกตินักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๔,๕ ประจำปี ๒๕๖๐ ณ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ ๓๓ ระหว่างวันที่ ๙ - ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐

2 copy3 copy4 copy5 copy6 copy7 copy8 copy9 copy10 copy

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
103 วัดเจดีย์หลวง ถ.พระปกเกล้า ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์/โทรสาร. 0-5327-0975-6