web-en-newstd-61


 

เนื้อหา

โครงการสัมมนาและมัชฌิมนิเทศการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา

1 copy

     โครงการสัมมนาและมัชฌิมนิเทศการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ณ อาคาร MBU 4 23 ตุลาคม 2560

2 copy3 copy4 copy5 copy

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
103 วัดเจดีย์หลวง ถ.พระปกเกล้า ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์/โทรสาร. 0-5327-0975-6