web-en-std-61


 

เนื้อหา

ซ้อมการรับประทานปริญญาบัตรบัณฑิตและมหาบัณฑิตประจำปี 2560

IMG 9520 copy

     มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ซ้อมการรับประทานปริญญาบัตรบัณฑิตและมหาบัณฑิตประจำปี 2560 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ โดยมีบัณฑิตและมหาบัณฑิตสำเร็จการศึกษาจำนวน 509 รูป/คน

IMG 9764 copyIMG 9600 copyIMG 9604 copyIMG 9609 copyIMG 9612 copyIMG 9633 copyIMG 9654 copyIMG 9680 copyIMG 9568 copyIMG 9570 copyIMG 9572 copyIMG 9688 copyIMG 9691 copyIMG 9730 copyIMG 9739 copy

 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>ชมภาพทั้งหมด<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
103 วัดเจดีย์หลวง ถ.พระปกเกล้า ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์/โทรสาร. 0-5327-0975-6