web-en-newstd-61


 

เนื้อหา

ประกาศตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560

ประกาศ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา

เรื่อง ประกาศตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560

  

คณะศึกษาศาสตร์ สังคมศาสตร์ ชั้นปีที่ 2-4

 

 

 

ภาคปกติ บรรพชิต/คฤหัสถ์ ชั้นปีที่ 1-4

 

 

 

ภาคนอกเวลาราชการ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
103 วัดเจดีย์หลวง ถ.พระปกเกล้า ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์/โทรสาร. 0-5327-0975-6