hd-w-anti-bet


 

เนื้อหา

รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมและมอบสิ่งของให้นักศึกษาทุน

1 copy

     เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ผศ.ดร.ตระกูล ชำนาญ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ให้การต้อนรับ นางวิไลลักษณ์ กันธิยะ ภริยารองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมและมอบสิ่งของให้นักศึกษาทุนในพระราชานุเคราะห์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประกอบด้วย
     1.นางสาวดุษฏี วนาเฉลิมดง ปี 1 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาการสอนภาษาไทย
     2.นางสาวธิติพร อติพล ปี 2 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาการสอนภาษาอังกฤษ
     3.นางสาวศุภานันท์  เจนจินต์วิทยา ปี 4 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาการสอนภาษาไทย
ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา (ภาพ/ข่าว:Jiratat Love)

2 copy3 copy4 copy5 copy6 copy7 copy8 copy

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
103 วัดเจดีย์หลวง ถ.พระปกเกล้า ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์/โทรสาร. 0-5327-0975-6