web-en-std-61


 

เนื้อหา

อธิการบดีตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา มมร ล้านนา

IMG 1240 copy

     พระเทพบัณฑิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เข้าเยี่ยมรองอธิกาบดี วิทยาเขตล้านนา พร้อมทั้งตรวจดูความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารเรียน โครงการขยายวิทยาเขตล้านนา ณ บ้านบวกค้าง สันกำแพง จากนั้นรับการถวายสักการะจากผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา วิทยาเขตล้านนา ณ พระวิหารหลวง วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร 17พฤศจิกายน 2560

IMG 1063 copyIMG 1070 copyIMG 1080 copyIMG 1085 copyIMG 1088 copyIMG 1094 copyIMG 1120 copyIMG 1179 copyIMG 1169 copyIMG 1172 copyIMG 1145 copyIMG 1146 copyIMG 1154 copyIMG 1158 copyIMG 1163 copy

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
103 วัดเจดีย์หลวง ถ.พระปกเกล้า ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์/โทรสาร. 0-5327-0975-6