web-en-std-61


 

เนื้อหา

สอบปลายภาค1/2560

1 copy

     มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา จัดการสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560 ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2560

2 copy3 copy4 copy5 copy6 copy7 copy8 copy

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
103 วัดเจดีย์หลวง ถ.พระปกเกล้า ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์/โทรสาร. 0-5327-0975-6