hd-w-anti-bet


 

เนื้อหา

ประชุมสัมมนาการเพิ่มประสิทธิภาพปฏิบัติงานของบุคลากร

1 copy

     ผศ.ดร.ตระกูล  ชำนาญ  ผู้ช่วยอธิการบดี วิทยาเขตล้านนา นำบุคลากรวิทยาเขตล้านนาเข้าร่วมประชุมสัมมนาการเพิ่มประสิทธิภาพปฏิบัติงานของบุคลากร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 25-28 พฤศจิกายน 2560  ณ โรงแรม ดี วารี จอมเทียนบีช พัทยา จังหวัดชลบุรี

2 copy3 copy4 copy5 copy

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
103 วัดเจดีย์หลวง ถ.พระปกเกล้า ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์/โทรสาร. 0-5327-0975-6