web-en-std-61


 

เนื้อหา

พิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้พหุชาติพันธ์ คนเมือง กะเหรี่่ยง ม้ง ละว้า

1 copy

     พิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้พหุชาติพันธ์ คนเมือง กะเหรี่่ยง ม้ง ละว้า โดย พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์,ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา 4 ธันวาคม 2560 ณ MBU3 (ภาพ/ข่าว : ตั้ม สุวิท เอฟซี)

2 copy3 copy4 copy5 copy6 copy7 copy8 copy9 copy

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
103 วัดเจดีย์หลวง ถ.พระปกเกล้า ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์/โทรสาร. 0-5327-0975-6