web-en-std-61


 

เนื้อหา

ความสุขจากพ่อสู่ผืนแผ่นดิน

 1

    นักศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนาร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ หน่วยงาน สถาบันการศึกษา รัฐวิสาหกิจชุมชน และประชาชนจิตอาสาทุกหมู่เหล่า ร่วมกิจกรรม "ความสุขจากพ่อสู่ผืนแผ่นดิน" ณ ลานประตูท่าแพ 5 ธันวาคม 2560 (ภาพ/ข่าว : ตั้ม สุวิท เอฟซี)

23

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
103 วัดเจดีย์หลวง ถ.พระปกเกล้า ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์/โทรสาร. 0-5327-0975-6