web-en-newstd-61


 

เนื้อหา

สัมมนาฯ นวัตกรรมและเทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้ในยุค Thailand

สัมมนาฯ นวัตกรรมและเทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้ในยุค Thailand 

     คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการนวัตกรรมและเทคโนโลยีการจัดการเรียนเรียนในยุค Thailand 4.0 บรรยายโดย อ.พิเดช ปรางทอง 9 ธันวาคม 2560

0 copy01 copy1 copy2 copy3 copy04 copy5 copy6 copy7 copy8 copy9 copy10 copy

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
103 วัดเจดีย์หลวง ถ.พระปกเกล้า ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์/โทรสาร. 0-5327-0975-6