hd-w-anti-bet


 

เนื้อหา

รองอธิการบดีมรณภาพ

ประกาศมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
เรื่อง พระครูวุฒิธรรมาภิวัฒน์ ผศ.ดร.(บุญธรรม  ปุญฺญธมฺโม) รองอธิการบดี มรณภาพแล้ว เมื่อเวลา 04.50 น. วันที่ 13 มกราคม 2561สิริอายุ 51 พรรษา 31 ตั้งบำเพ็บกุศลศพ ณ ศาลาศิลา-อุปติพงษ์ วัดเจดีย์หลวง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
103 วัดเจดีย์หลวง ถ.พระปกเกล้า ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์/โทรสาร. 0-5327-0975-6