hd-w-anti-bet


 

เนื้อหา

พิธีบำเพ็ญกุศลและประชุมเพลิงสรีระสังขารอดีตรองอธิการบดี

     มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนาจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสรีระสังขาร พระครูวุฒิธรรมมาภิวัฒน์,ผศ.ดร.อดีตรองอธิการบดี ณ ศาลาสิลาอุปติพงษ์ วัดเจดีย์หลวงวรวิหร 13-19 มกราคม 2561 โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ญาติพี่น้อง ศิษยานุศิษย์ร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

31011121314115161724
     20 มกราคม 2561 พระเทพบัณฑิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นประธานพิธีประชุมเพลิงสรีระสังขาร พระครูวุฒิธรรมมาภิวัฒน์,ผศ.ดร.อดีตรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ ณ เมรุปราสาทชั่วคราว วัดศรีบุญเรือง ตำบลหนองหอย อำเภอเมือง เชียงใหม่
56789

 

 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
103 วัดเจดีย์หลวง ถ.พระปกเกล้า ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์/โทรสาร. 0-5327-0975-6