hd-w-anti-bet


 

เนื้อหา

งานสานสัมพันธ์เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่

1
     วันที่ 19 มกราคม 2561 ผศ.ดร.ตระกูล ชำนาญ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เข้าร่วมงานสานสัมพันธ์เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องเชียงแสน ศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคำ เชียงใหม่(ภาพ/ข่าว:จิรทัศน์ เนธิบุตร)
89101112131415234567

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
103 วัดเจดีย์หลวง ถ.พระปกเกล้า ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์/โทรสาร. 0-5327-0975-6