web-en-newstd-61


 

เนื้อหา

ผู้ช่วยอธิการบดีนำนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปี 5 หญิง เข้าฝึกภาคสนาม

2

ผศ.ดร.ตระกูล ชำนาญ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา นำนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปี 5 หญิง เข้าฝึกภาคสนาม ที่ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร นรด. เขาชนไก่ ต.ลาดหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 28 มกราคม ถึง วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

13456781011

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
103 วัดเจดีย์หลวง ถ.พระปกเกล้า ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์/โทรสาร. 0-5327-0975-6