hd-w-anti-bet


 

เนื้อหา

แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก 2561

ประกาศมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา

เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

ประจำปีการศึกษา 2561

-------------------------------

 

 

คณะศาสนาและปรัชญา สาขาวิชาพุทธศาสตร์ ..คลิก..
คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง ..คลิก..
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ..คลิก..
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ..คลิก..
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ..คลิก..

 

 

 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
103 วัดเจดีย์หลวง ถ.พระปกเกล้า ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์/โทรสาร. 0-5327-0975-6