web-en-newstd-61


 

เนื้อหา

งานพิธีถวายปริญญาศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

1 

     เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์,ดร ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ล้านนา รักษาการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา นำคณะผู้บริหาร, คณาจารย์ , เจ้าหน้าที่ เข้ากราบถวายมุทิตาจิต ในงานพิธีถวายปริญญาศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แด่ พระเดชพระคุณ พระราชวิสุทธิญาณ เจ้าอาวาสวัดป่าดาราภิรมย์ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน-แม่ฮ่องสอน(ธ) ณ พระวิหารหลวง วัดป่าดาราภิรมย์ พระอารามหลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (ภาพ/ข่าว : จิรทัศน์ เนธิบุตร)

23456789101112131415

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
103 วัดเจดีย์หลวง ถ.พระปกเกล้า ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์/โทรสาร. 0-5327-0975-6