hd-w-anti-bet


 

เนื้อหา

โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน 2561

1

     มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ร่วมกับ คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ - ลำพุน- แม่ฮ่องสอน (ธ) วัดเจดียห์ลวงวรวิหาร โรงเรียนสามัคคีวิทยาทาน โรงเรียนเมตตาศึกษาในพระราชูปถัมภ์ ภาครัฐ และเอกชน จัดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน จำนวน 166 รูป ณ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร เชียงใหม่ บรรพชาระหว่างวันที่ 21 มีนาคม - 7 เมษายน 2561

2

     ในพิธีบรรพชามีพระราชเจติยาจารย์ เจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร เป็นพระอุปัชฌาย์ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส 

0334567891011121314

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
103 วัดเจดีย์หลวง ถ.พระปกเกล้า ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์/โทรสาร. 0-5327-0975-6