hd-w-anti-bet


 

เนื้อหา

แสดงความยินดีกับนายอำเภอเมืองเชียงใหม่

1

ผศ.ดร.ตระกูล ชำนาญ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา แสดงความยินดีกับนายอำเภอเมืองเชียงใหม่ นายศรัญญู มีทองคำ ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งเป็นปลัดจังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีคุณนาย เป็นผู้รับมอบ วันที่ 29 มีนาคม 2561

2

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
103 วัดเจดีย์หลวง ถ.พระปกเกล้า ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์/โทรสาร. 0-5327-0975-6