hd-w-anti-bet


 

เนื้อหา

สอบเข้าป.ตรี มมร ล้านนา ประจำปี 2561

1

     มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เปิดการสอบเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาพุทธศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ สาขาวิชาการปกครอง และสาขาวิชาภาษาอังกฤษ โดยวันนี้เป็นการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ มีผู้ยื่นใบสมัครกว่า 200 รูป/คน

23456789101112

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
103 วัดเจดีย์หลวง ถ.พระปกเกล้า ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์/โทรสาร. 0-5327-0975-6