web-en-newstd-61


 

เนื้อหา

งานเลี้ยงสังสรรค์และพิธีดำหัว ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ ๑๒ มหาวิทยาลัย

1

     เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานพิธีในงานเลี้ยงสังสรรค์และพิธีดำหัว ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ ๑๒ มหาวิทยาลัย ในการนี้ พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์,ดร. รักษาการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา พร้อมด้วย ผศ.ดร.ตระกูล ชำนาญ ผู้ช่วยอธิการบดี นำคณาจารย์  เจ้าหน้าที่ มมร วิทยาเขตล้านนา เข้าร่วมงานในฐานะเจ้าภาพร่วม ๓ มหาวิทยาลัย ในกีฬาทัวร์นาเม้นต์ของมหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๘ ที่ผ่านมา ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ภาพ/ข่าว: Jiratat Love)

203304400505567

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
103 วัดเจดีย์หลวง ถ.พระปกเกล้า ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์/โทรสาร. 0-5327-0975-6