web-en-newstd-61


 

เนื้อหา

พิธี สูมาคารวะ รดน้ำดำหัว

IMG 0086

     นักศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ประกอบพิธี สูมาคารวะ รดน้ำดำหัว พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์,ดร. รักษาการแทน รองอธิการบดี ผู้บริหาร คณาจารย์ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประเพณีปี๋ใหม่เมือง ณ อาคาร MBU๔  เมื่อ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๑

IMG 9890IMG 9914IMG 9965IMG 9992IMG 0064IMG 0076IMG 0082IMG 0090IMG 0103IMG 0132IMG 0150IMG 0180IMG 0191IMG 0195IMG 0205IMG 0244IMG 0315IMG 0503IMG 0508IMG 0539

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
103 วัดเจดีย์หลวง ถ.พระปกเกล้า ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์/โทรสาร. 0-5327-0975-6