web-en-newstd-61


 

เนื้อหา

สัมมนาทางวิชาการ นักศึกษาปริญญาโท 2561

IMG 8054

พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์,ดร. รักษาการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการสัมมนาทางวิชาการ "อัตลักษณ์ล้านนา ภูมิปัญญา ป๋าเวณี ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น" มีพระครู พิทักษ์วรคุณ เจ้าอาวาสวัดศรีสุพรรณ และ รศ.ดร.วิโรจน์ อินทนนท์ เป็นวิทยากร ซึ่งจัดโดย นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา รุ่นที่ ๑๓ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ณ ห้องประชุมพระราชปริยัตโยดม อาคาร MBU ๔ วันเสาร์ที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๑

IMG 8048IMG 8180IMG 8247IMG 8219IMG 8014IMG 8023IMG 8140IMG 8191IMG 8192IMG 8193IMG 8270IMG 8280

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
103 วัดเจดีย์หลวง ถ.พระปกเกล้า ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์/โทรสาร. 0-5327-0975-6