web-en-newstd-61


 

เนื้อหา

โครงการอบรมปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา

1

     คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา จัดโครงการอบรมปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาที่จะออกฝึกปฏิบ้ติการสอนในโรงเรียน ได้มีแนวทางในการปฏิบัติที่ถูกต้อง โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาให้ข้อชี้แนะ แนวทางการปฏิบัติตัว การปฏิบัติหน้าที่การเรียนการสอนในห้องเรียนต่อไป

234567891011

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
103 วัดเจดีย์หลวง ถ.พระปกเกล้า ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์/โทรสาร. 0-5327-0975-6