web-en-newstd-61


 

เนื้อหา

บำเพ็ญกุศลศพ พ่อวุ่น ไชยสมภาร

1

 

 

     


     พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์,ดร. รักษาการแทนรองอธิการบดี วิทยาเขตล้านนา นำผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่ มมร.ส่วนกลาง และ มมร. วิทยาเขตล้านนา ร่วมทำบุญบำเพ็ญกุศลศพ พ่อวุ่น ไชยสมภาร บิดาของนายวิชัย  ไชยสมภาร เจ้าหน้าที่กิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ณ อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน

 

ในนามผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ขอแสดงความเสียใจมา ณ ที่นี้ด้วย

234567

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
103 วัดเจดีย์หลวง ถ.พระปกเกล้า ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์/โทรสาร. 0-5327-0975-6