web-en-newstd-61


 

เนื้อหา

ขบวนแห่พระพุทธรูปฝนแสนห่า ในงานประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขิล

1n copy

     ผศ.ดร.ตระกูล ชำนาญ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา นำนักศึกษาเข้าร่วมขบวนแห่พระพุทธรูปฝนแสนห่า ในงานประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขิล (เสาหลักเมืองเชียงใหม่) ณ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ขอเชิญร่วมงานได้ระหว่างวันที่ 11-17 พฤษภาคม 256102 copy1 copy2 copy223 copy4 copy5 copy6 copy7 copy8 copy9 copy10 copy

 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
103 วัดเจดีย์หลวง ถ.พระปกเกล้า ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์/โทรสาร. 0-5327-0975-6