hd-w-anti-bet


 

เนื้อหา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 2561 รอบสอง

ประกาศมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

รอบสอง

ประจำปีการศึกษา 2561

-------------------------------

32588568 

คณะศาสนาและปรัชญา สาขาวิชาพุทธศาสตร์ ..คลิก..
คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง ..คลิก..
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ..คลิก..
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ..คลิก..
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ..คลิก..
คณะสังคมศาสตร์ การปกครอง ภาคพิเศษนอกเวลาราชการ ..คลิก..

  

รวมทั้งหมด ....คลิก....

 

 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
103 วัดเจดีย์หลวง ถ.พระปกเกล้า ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์/โทรสาร. 0-5327-0975-6